Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy savethesea.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest firma „ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O” z siedzibą w Gdyni, ul. Huzarska 1D posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862327109 i REGON 369297528.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Osoba obsługująca stronę Sklepu lub składająca zamówienie w Sklepie musi mieć ukończone 16 lat.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Misją Projekt Save the Sea jest wspieranie organizacji, których celem jest ochrona i oczyszczanie Morza Bałtyckiego.  Całkowity dochód ze sprzedaży Bransoletki Save the Sea przekazywany będzie wybranej organizacji spełniającej powyższe założenie. Pierwsze edycja Bransoletki, trwająca, na mocy prawnej umowy zawartej z Organizacją, do 31 Maja 2020 roku, wspierać będzie Fundację Rozwoju Akwarium Gdyńskiego i zakup urządzenia Seabin do Gdyńskiej mariny. W przypadku nieuzbierania wystarczającej kwoty na zakup urządzenia Seabin do 31 maja 2020 roku, wszystkie przekazane środki wesprą realizację innego celu Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego zgodnego z jej celami ustawowymi po jego ustaleniu przez obydwie Strony.
 
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI
 
Zamówienia poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Klient, w procesie składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę Zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, opcjonalnie firmy przedsiębiorstwa (nazwa firmy), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu zamieszkania Klienta (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru. Jednocześnie złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i polityki prywatności przez Klienta

Podczas składania Zamówienia Klient może wpisać uwagi dotyczące Zamówienia w odpowiedniej rubryce (UWAGI DO ZAMÓWIENIA).

Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Towarów, powinien w rubryce UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać dane do faktury VAT niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT (firmę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numer NIP przedsiębiorstwa).

W Koszyku znajduje się informacja dotycząca wybranego przez Klienta Towaru, jego cena, informacja dotycząca sposobów dostawy oraz koszt dostawy. Jeśli Klient posiada kupon uprawniający do zniżek, może wprowadzić go w odpowiednią rubrykę w Koszyku celem uzyskania zniżki. W Koszyku Klient może także określić ilość wybranego Towaru, który zamierza kupić.

Do złożenia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.ambegirl.org, wyboru Towaru spośród prezentowanych w Sklepie, dodanie Towaru do Koszyka, przejścia do kasy, uzupełnienia danych osobowych, wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wyboru przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.

Klient uaktywniając przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdza, iż składa Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po uaktywnieniu przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ:
 • Klient nie ma możliwości modyfikowania Zamówienia,
 • zmiana danych osobowych Klienta może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Amber Girl na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostaje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne Amber Girl, w tym adres ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O  dane kontaktowe Amber Girl, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, zamówiony Towar, cenę, sposób i termin zapłaty, numer rachunku bankowego ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O, koszt i sposób przesyłki, dane Klienta.

Amber Girl przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Towary. 

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 
 
CENA I PŁATNOŚĆ
 
Ceny Towarów podane w Sklepie:
 • są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich,
 • nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania Zamówienia.
Za każdym razem przed złożeniem Zamówienia, Klientowi wskazywana jest cena obejmująca całkowity koszt Towarów i dostawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar oraz za dostawę.

W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

PRZELEW NATYCHMIASTOWY – wygodny, bezpieczny i szybki sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. Po wyborze swojego banku, zostajesz na niego przekierowany i dokonujesz opłaty. Przelew natychmiastowy jest częścią Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Uwaga! Przelewy natychmiastowe mogą zostać wykonane wyłącznie w PLN.

BLIK – polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności internetowych. Opcja BLIK jest częścią Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

RZELEW – tradycyjny przelew. Wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który otrzymasz w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, rozpoczyna się realizacja zamówienia.

 

Dane osobowe: ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O

Numer konta: 53 1020 1811 0000 0602 0349 9472

 

W przypadku przelewów międzynarodowych:

IBAN: PL 53 1020 1811 0000 0602 0349 9472

Bank: PKO Bank Polski, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa 

 

KARTY PŁATNICZE – możliwość płatności poprzez wykorzystanie karty kredytowej. Opcja karty płatnicze jest częścią Płatności Shoper i jest możliwa tylko w walucie PLN. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Karty Revolut (umożliwia płacenie w walucie PLN)

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O lub pośrednika.
 
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Jeśli Klient nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Amber Girl uprawniona jest do anulowania Zamówienia lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.

Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku uproszczonego, paragonu albo faktury VAT.
 
 
DOSTAWA TOWARÓW
 
Amber Girl zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad na wskazany przez Klienta adres dostawy.

Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (np. od kuriera, z punktu odbioru) i powrotu paczki do Amber Girl, Klient ponosi koszt ponownego wysłania przesyłki.

Po zawarciu Umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty przez Klienta, Towary wraz z całym wyposażeniem, instrukcją obsługi i konserwacji (jeśli jest przewidziana dla danego Towaru), a także innymi dokumentami dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (www.dpd.com.pl). 

Dostawa Towarów następuje do maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zapłaty za Towar albo od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W okresie wzmożonej ilości zamówień (okresy około świąteczne, black friday, wyprzedaże, promocje itp.) czas realizacji zamówień może jednak ulec wydłużeniu powyżej 7 dni roboczych.
 
ZWROTY I REKLAMACJE
 
Do wad fizycznych i prawnych Towarów stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jeżeli Towar posiady wady, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Amber Girl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Amber Girl usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Amber Girl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna lub jeśli jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Towaru.
 
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
PRZECHOWYWANIE BIŻUTERII ŻE SREBRA
 
 • Podstawową metodą dbania o biżuterię ze srebra jest jej właściwe przechowywanie. Jeżeli źle przechowujesz srebrną biżuterię, narażasz ją na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne procesy chemiczne, które dodatkowo spowodują straty na jakości srebrnej biżuterii.
 • Najlepiej jest biżuterię ściągać podczas wykonywania domowych obowiązków aby nie miala ona kontaktu z detergentami. Warto także ściągać biżuterię, jeżeli idziemy na siłownię, kąpiemy się, a także podczas aplikowania na ciało kosmetyków.
 • Ciemnienie srebra jest procesem naturalnym, a to, co pokrywa srebro odbierając mu blask, to tzw. a siarczek srebra, który pochodzi z powietrza ale także z naszej skóry. Im więcej związków siarki w powietrzu, tym szybciej powierzchnia srebra pokryje się ciemnym nalotem. 
 • Jeśli chcemy dłużej cieszyć się blaskiem naszej biżuterii ze srebra, po prostu ją szanujmy. W miarę możliwości zdejmujmy bransoletkę do kąpieli, spania, szczególnie jeśli jest narażona na mocne detergenty. Możemy także regularnie czyścić ja ściereczką z mikrofiby z kurzu i innych zanieczyszczeń. To pomoże jej dłużej utrzymać swój blask. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl